Breaking News

ఓం గం గణపతియే నమః

🌹గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్🌹

🙏ఓం గం గణపతియే నమః🙏

దారిద్ర్యం మిమ్మల్ని వెంబడిస్తోందా?
ఉద్యోగం దొరకడం లేదా?
రాహు కేతు దోషమా?
గ్రహానుకూలత లేదా?
వచ్చిన డబ్బు నిలవడం లేదా?
కుటుంబంలో ప్రశాంతత లేదా?
భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్ధలా?
మీ మాటకు విలువలేదా?
తరచూ ప్రమాదాలకు గురిఅవుతున్నారా?
సోదరులతో పేచీలా?
నిద్రసరిగ్గా పట్టడం లేదా?
పీడకలలా? స్థిరాస్తి తగాదాలా?
విద్యావిఘ్నాలా? శతృభాదా?
తరచూ అనారోగ్యమా?
మనస్సు ఏకాగ్రత లేదా?
వ్యాపారములో చికాకులా?
రాజకీయాలలో రాణింపు లేదా?
కుజ దోషమా?
ఏల్నాటి శని దోషమా?
కేతుదశా?
జీవితం మీద అసహనమా?
అనుకున్నపనులు జరుగుట లేదా?
మానసిక సమస్యలా?
భూ వివాదాల?
మతిమరుపా?
సంతాన దోషములా?
గుప్త రోగాలా?
త్రాగుడుకు బానిసా?
ఆధ్యాత్మిక కు అవరోధమా?
గృహయోగం లేదా?
గుడికి వెళ్ళలేక పోతున్నారా?

వీటన్నింటికి..దుర్ముహూర్త కాలంలో ఈ గణపతి
అధర్వ శీర్షమును భక్తి శ్రద్దలతో పఠించి
బెల్లము మరియు వేరుశనగపప్పు కలిపిన మిశ్రమాన్ని స్వామికి సమర్పించి,
ప్రసాదాన్ని పిల్లలకు పంచండి….
అన్నివిధాలుగా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.

|| గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ (శ్రీ గణేషాథర్వషీర్షమ్) ||

ఓం భద్రం కర్ణే’భిః శృణుయామ’ దేవాః |
భద్రం ప’శ్యేమాక్షభిర్యజ’త్రాః |
స్థిరైరంగై”స్తుష్ఠువాగ్‍ం స’స్తనూభిః’ |
వ్యశే’మ దేవహి’తం యదాయుః’ |
స్వస్తి న ఇంద్రో’ వృద్ధశ్ర’వాః |
స్వస్తి నః’ పూషా విశ్వవే’దాః |
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరి’ష్టనేమిః |
స్వస్తి నో బృహస్పతి’ర్దధాతు ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

ఓం నమ’స్తే గణప’తయే |
త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్త్వ’మసి |
త్వమేవ కేవలం కర్తా’‌உసి |
త్వమేవ కేవలం ధర్తా’‌உసి |
త్వమేవ కేవలం హర్తా’‌உసి |
త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం’ బ్రహ్మాసి |
త్వం సాక్షాదాత్మా’‌உసి నిత్యమ్ || 1 ||
ఋ’తం వచ్మి | స’త్యం వచ్మి || 2 ||

అవ త్వం మామ్ |
అవ’ వక్తారమ్” |
అవ’ శ్రోతారమ్” |
అవ’ దాతారమ్” |
అవ’ ధాతారమ్” |
అవానూచానమ’వ శిష్యమ్ |
అవ’ పశ్చాత్తా”త్ |
అవ’ పురస్తా”త్ |
అవోత్తరాత్తా”త్ |
అవ’ దక్షిణాత్తా”త్ |
అవ’ చోర్ధ్వాత్తా”త్ |
అవాధరాత్తా”త్ |
సర్వతో మాం పాహి పాహి’ సమంతాత్ || 3 ||

త్వం వాఙ్మయ’స్త్వం చిన్మయః |
త్వమానందమయ’స్త్వం బ్రహ్మమయః |
త్వం సచ్చిదానందా‌உద్వి’తీయో‌உసి |
త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మా’సి |
త్వం ఙ్ఞానమయో విఙ్ఞాన’మయో‌உసి || 4 ||

సర్వం జగదిదం త్వ’త్తో జాయతే |
సర్వం జగదిదం త్వ’త్తస్తిష్ఠతి |
సర్వం జగదిదం త్వయి లయ’మేష్యతి |
సర్వం జగదిదం త్వయి’ ప్రత్యేతి |
త్వం భూమిరాపో‌உనలో‌உని’లో నభః |
త్వం చత్వారి వా”క్పదాని || 5 ||

త్వం గుణత్ర’యాతీతః |
త్వమ్ అవస్థాత్ర’యాతీతః |
త్వం దేహత్ర’యాతీతః |
త్వం కాలత్ర’యాతీతః |
త్వం మూలాధారస్థితో’‌உసి నిత్యమ్ |
త్వం శక్తిత్ర’యాత్మకః |
త్వాం యోగినో ధ్యాయంతి నిత్యమ్ |
త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమింద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ భూర్భువః స్వరోమ్ || 6 ||

గణాదిం” పూర్వ’ముచ్చార్య వర్ణాదీం” స్తదనంతరమ్ | అనుస్వారః ప’రతరః |
అర్ధే”ందులసితమ్ |
తారే’ణ ఋద్ధమ్ |
ఎతత్తవ మను’స్వరూపమ్ |
గకారః పూ”ర్వరూపమ్ |
అకారో మధ్య’మరూపమ్ |
అనుస్వారశ్చా”ంత్యరూపమ్ |
బిందురుత్త’రరూపమ్ |
నాదః’ సంధానమ్ |
సగ్ంహి’తా సంధిః |
సైషా గణే’శవిద్యా |
గణ’క ఋషిః |
నిచృద్గాయ’త్రీచ్ఛందః |
శ్రీ మహాగణపతి’ర్దేవతా |
ఓం గం గణప’తయే నమః || 7 ||

ఏకదంతాయ’ విద్మహే’ వక్రతుండాయ’ ధీమహి |
తన్నో’ దంతిః ప్రచోదయా”త్ || 8 ||

ఏకదన్తం చ’తుర్హస్తం పాశమం’కుశధారి’ణమ్ |
రదం’ చ వర’దం హస్తైర్బిభ్రాణం’ మూషకధ్వ’జమ్ |
రక్తం’ లంబోద’రం శూర్పకర్ణకం’ రక్తవాస’సమ్ | రక్త’గంధాను’లిప్తాంగం రక్తపు’ష్పైః సుపూజి’తమ్ | భక్తా’నుకంపి’నం దేవం జగత్కా’రణమచ్యు’తమ్ | ఆవి’ర్భూతం చ’ సృష్ట్యాదౌ ప్రకృతే”ః పురుషాత్ప’రమ్ | ఏవం’ధ్యాయతి’యో నిత్యం స యోగీ’యోగినాం వ’రః || 9

నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే‌உస్తు లంబోదరాయైకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే
నమః || 10 ||

ఏతదథర్వశీర్షం యో‌உధీతే |
స బ్రహ్మభూయా’య కల్పతే |
స సర్వవిఘ్నై”ర్న బాధ్యతే |
స సర్వతః సుఖ’మేధతే |
స పంచమహాపాపా”త్ ప్రముచ్యతే |
సాయమ’ధీయానో దివసకృతం పాపం’ నాశయతి | ప్రాతర’ధీయానో రాత్రికృతం పాపం’ నాశయతి |
సాయం ప్రాతః ప్ర’యుంజానో పాపో‌உపా’పో భవతి | ధర్మార్థకామమోక్షం’ చ విందతి | ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ’ న దేయమ్ |
యో యది మో’హాద్ దాస్యతి స పాపీ’యాన్ భవతి | సహస్రావర్తనాద్యం యం కామ’మధీతే |
తం తమనే’న సాధయేత్ || 11 ||

అనేన గణపతిమ’భిషించతి |
స వా’గ్మీ భవతి |
చతుర్థ్యామన’శ్నన్ జపతి స విద్యా’వాన్ భవతి | ఇత్యథర్వ’ణవాక్యమ్ |
బ్రహ్మాద్యాచర’ణం విద్యాన్న బిభేతి కదా’చనేతి || 12 ||

యో దూర్వాంకు’రైర్యజతి స వైశ్రవణోప’మో భవతి |
యో లా’జైర్యజతి స యశో’వాన్ భవతి |
స మేధా’వాన్ భవతి |
యో మోదకసహస్రే’ణయజతి సవాఞ్ఛితఫలమ’వాప్నోతి!
యః సాజ్య సమి’ద్భిర్యజతి స సర్వం లభతే స స’ర్వం లభతే || 13 ||

అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రా’హయిత్వా సూర్యవర్చ’స్వీ భవతి |
సూర్యగ్రహే మ’హానద్యాం ప్రతిమాసన్నిధౌ వా జప్త్వా సిద్ధమ’ంత్రో భవతి |
మహావిఘ్నా”త్ ప్రముచ్యతే |
మహాదోషా”త్ ప్రముచ్యతే |
మహాపాపా”త్ ప్రముచ్యతే |
మహాప్రత్యవాయా”త్ ప్రముచ్యతే |
స సర్వ’విద్భవతి స సర్వ’విద్భవతి |
య ఏ’వం వేద | ఇత్యు’పనిష’త్ || 14 ||

ఓం భద్రం కర్ణే’భిః శృణుయామ’ దేవాః |
భద్రం ప’శ్యేమాక్షభిర్యజ’త్రాః |
స్థిరైరంగై”స్తుష్ఠువాగ్‍ం స’స్తనూభిః’ |
వ్యశే’మ దేవహి’తం యదాయుః’ |
స్వస్తి న ఇంద్రో’ వృద్ధశ్ర’వాః |
స్వస్తి నః’ పూషా విశ్వవే’దాః |
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరి’ష్టనేమిః |
స్వస్తి నో బృహస్పతి’ర్దధాతు ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

Check Also

మాకు న్యాయం చేయండి…

విజయవాడ, నేటి పత్రిక ప్రజావార్త : ఉద్యోగుల గృహ నిర్మాణ సంఘం పేరుతో ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ మ్యూచువల్లీ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *